Flag Counter _stukko
_stukko
Waterfront Station
streetview
Monday 9/22/2014

(5 notes)

View comments

vancouver; postmodern; Architecture;

Waterfront Station

streetview

Sunday 9/21/2014

(7 notes)

View comments

Bad Tatzmannsdorf; Austria;

"Liberty without learning is always in peril,
and learning without liberty is always in vain”
(John F. Kennedy)
Prishtina, Kosovo

"Liberty without learning is always in peril,

and learning without liberty is always in vain”

(John F. Kennedy)

Prishtina, Kosovo

Saturday 9/20/2014

(13 notes)

View comments

venice; Azulejo;

Friday 9/19/2014

(23 notes)

View comments

budapest; Architecture; gif;

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Szkieletor
Tel Aviv

Tel Aviv

Wednesday 9/17/2014

(80 notes)

View comments

celje; slovenia;

streetview
Tuesday 9/16/2014

(7 notes)

View comments

vancouver; concrete; fence;

Tirana, Albania

bday

bday 1957
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoo_Palast
Tivat, Montenegro

Tivat, Montenegro

Sunday 9/14/2014

(151 notes)

View comments

salzburg; greenhouse; glasshouse; flora; plants; ORANGE;